usi mdf vopsit, usi mdf infoliate, nett top 7, nett decoraft 7

O casa nu se remarca doar prin structura sau prin finisajele sale. Mobilierul, accesoriile sunt elemente care definesc un anumit spatiu si in acelasi timp contribuie la crearea atmosferei pe care v-o doriti.

Contul meu
| Wishlist 0
Despre Noi
ANUNT DE INTENTIE arrow
ANUNȚ DE INTENȚIE
 
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
 
1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
 • Denumirea solicitantului: NETT FRONT SRL
 • Adresa sediu social / corespondență: Loc. Vidrasău, nr. 1/F, cod poștal: 547612
 • Date de contact: tel 0265 311 728, fax 0265 311 729, email: office@nettfront.ro.
 
2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:
 • Obiectul anunțului de intenție:
  • Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3
  • Servicii de consultanta în managementul proiectului, cod CPV 79411000-8
 • Locul de prestare a serviciilor: Loc. Vidrasău, nr. 1/F, cod poștal: 547612
3. Tipul și durata contractului:
 • Tipul contractului: prestări servicii
Durata contractului: până la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare, selecție și perioada de implementare
 
4. Valoarea estimată a contractului este de: 1.050.000 lei + TVA, compus din:
 • 525.000,00 lei + TVA – pentru servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3
 • 525.000,00 lei + TVA – pentru servicii de consultanta în managementul proiectului, cod CPV 79411000-8
Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului.

5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:.
 • Cel târziu până la data de 27.10.2020, ora 12.00 a.m. 
6. Modalitatea de depunere a ofertei: 
 • Personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa : Loc. Vidrasău, nr. 1/F, cod poștal: 547612 sau prin email office@nettfront.ro
 • Oferta de preț va fi prezentată 1 exemplar semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.
7. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată
 
8. Data și ora deschiderii ofertelor: 27.10.2020, ora 15:00
 
9. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:
 • office@nettfront.ro
10. Ofertele alternative sunt interzise
Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț
 
11. Procedura competitivă are la bază următoarele principii: 
principiul transparenței; 
principiul economicității; 
principiul eficienței;
principiul eficacității;
 
12. Oferta de preț va fi însoțită de următoarele documente:
 
 • Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;
 • O listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, care să confirme prestarea de servicii de consultanță în domeniul fondurilor nerambursabile în valoare de cel puțin 1.050.000 de lei, fără TVA – (Anexa 2) Mențiune: valoarea cumulată a contractelor din tabel trebuie cel puțin egală cu valoarea estimată totală a contractului fără TVA.
 • Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț,  din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri respectiv serviciilor de consultanta în managementul proiectului (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț;